کشاورزی‌گلخانه ای

در راستای سخن مقام معظم رهبری در سال جاری مبنی‌بر جهش تولید که مورد تاکیدشان نیز  می‌باشد؛ مطالعات مختلف در ارتباط با فعالیت در زمینه های پیشنهادی و نیز فعالیت هایی که به  آن ها نیاز بود، صورت گرفت. در نتیجه هیئت مدیره محترم شرکت نسبت به فعالیت در بخش  گلخانه‌ای مصمم شد و تحقیقات قابل توجهی نیز در این زمینه صورت گرفته است که انشاالله پس از عملیاتی شدن طرح، گزارش مبسوط خدمت سهامداران گرامی ارائه خواهد شد.
کشت گلخانه ای فرآیند کشت محصولات زراعی و سبزیجات در اکوسیستم های گلخانه ای است. این نوع کشت روشی است که به کشاورزان این امکان را می‌دهد تا ضمن افزایش کیفیت محصولات، عملکرد خود را نیز افزایش دهند و در میکرو اکوسیستم هایی که دارای شرایط ایده آل برای رشد گیاهان سالم، قوی و زیبا هستند آن‌ها را پرورش دهند.
برای ایجاد این میکرو اکوسیستم های ایده آل، کشاورزان باید مطالعه کنند که دقیقاً گیاهان به چه چیزهایی نیاز دارند و سپس به همان اندازه آن را به گیاهان بدهند.