مجمع عمومی سالانه

مجمع عمومی سالانه مجتمع اقتصادی آزادگان گردهمایی سهامداران و مدیران است که به‌منظور تصمیم‌گیری درباره مسائل مهم شرکت برگزار می‌گردد.مجامع شرکت‌ها معمولا باید سالی یک‌بار برگزار می‌‌شود که برای رسیدگی به ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات شرکت و صورتحساب دوره عملکرد دوره‌ای شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران، اعضای هیئت‌مدیره، بازرسان و سایر امور مربوط به حساب‌های سال مالی تشکیل شود.
همچنین هر زمان وضعیت ضروری و فوق العاده‌ای برای شرکت به وجود آید که در واقع امری خارج از جریان عادی پیش آمد کند ، برای نمونه شرکت بخواهد مدت خود را تمدید و یا سرمایه را بیشتر کند و با تصمیم به انحلال خود بگیرد و یا اجازه صدور اوراق قرضه را بدهد ، مجمع‌عمومی فوق العاده تشکیل و به وجود میاید. علت این که این مجامع را فوق العاده نامیده اند این است که باید دارندگان بیش از نصف سهام که حق رأی دارند حاضر باشند  و تصمیمات مجمع ‌عمومی فوق العاده در هر حال با اکثریت دو سوم آرا عده حاضرین معتبر خواهد بود.

مجمع عمومی سالانه مجتمع اقتصادی آزادگان مجمع سالانه

صورت جلسه مجمع‌عمومی عادی سالانه

مورخ 1393/05/17

مجمع عمومی سالانه مجتمع اقتصادی آزادگان مجمع سالانه

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه

مورخ 1392/05/25

مجمع عمومی سالانه مجتمع اقتصادی آزادگان مجمع سالانه

صورت جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده

مورخ 1391/07/14

مجمع عمومی سالانه مجتمع اقتصادی آزادگان مجمع سالانه

صورت جلسه مجمع‌عمومی عادی سالیانه

مورخ 1391/06/03

مجمع عمومی سالانه مجتمع اقتصادی آزادگان مجمع سالانه

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

مورخ 1390/06/11

مجمع عمومی سالانه مجتمع اقتصادی آزادگان مجمع سالانه

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه

مورخ 1395/06/05

مجمع عمومی سالانه مجتمع اقتصادی آزادگان مجمع سالانه

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده

مورخ 1396/07/14

مجمع عمومی سالانه مجتمع اقتصادی آزادگان مجمع سالانه

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده

مورخ 1395/06/05

مجمع عمومی سالانه مجتمع اقتصادی آزادگان مجمع سالانه

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه

مورخ 1393/05/17

مجمع عمومی سالانه مجتمع اقتصادی آزادگان مجمع سالانه

صورت جلسه مجمع‌عمومی عادی سالانه

مورخ 1394/05/23