حضور کارکنان عالی در بخش منابع انسانی (Human Resources) هر شرکتی حیاتی است و این در حالی است که  تمام روابط کارمندان را اداره می‌کنند تا مدیر سازمان بتواند در سمت خود، روی کسب و کار تمرکز کند.
منابع انسانی، فرد یا افرادی در یک شرکت هستند که تمام فعالیت‌ها و منابع مربوط به کارکنان و پرسنل شرکت را مدیریت می‌کنند. حوزه‌های وظایف دپارتمان منابع انسانی شامل گزینش، استخدام، مدیریت هزینه‌های منابع انسانی سازمان، مدیریت مزایا، تامین رضایت کارکنان، اجرای فرهنگ سازمانی و آموزش نیرو‌های جدید است. اما محدوده اقدامات آن‌ها به این وظایف محدود نمی‌شود و معمولا فراتر از این مسئولیت ‌ها عمل می‌کنند، بر اساس این تعاریف، متوجه خواهید شد که یک شرکت، بدون دپارتمان منابع انسانی نمی‌تواند عملیات‌ اصلی و ضروری راه‌اندازی کسب و کار خود را به اجرا در آورد.
به همین دلیل است که حتی کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز برای مدیریت، نظارت، ‌تعامل و توسعه کارکنان خود به دپارتمان منابع انسانی نیاز دارند. در حقیقت بخش منابع انسانی از کارکنان‌ و کسب و کار شما پشتیبانی و حمایت می‌کند، تا با موفقیت به انجام کارهای خود ادامه دهید.
دپارتمان منابع انسانی مجتمع اقتصادی آزادگان خراسان متشکل از نیروهای زبده و کارآمدی است که همواره برای پیشرفت بیشتر این شرکت تلاش کرده و انجام امور محوله به بهترین شکل ممکن را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند.

دپارتمان منابع انسانی مجتمع اقتصادی آزادگان

مسئولیت ها

  1. ایجـاد محیط کار سالم
  2. مدیریـت حقـوق و پاداش
  3. مدیریـت روابـط کارمنـدان
  4. ایجـاد یـک ساختـار استـخدام
  5. مدیریـت رضایـت شغلـی کارکنان
  6. ایجـاد استـانداردهای فرهنگی شرکت
  7. پیـاده سازی طـرح کسـب و کـار شرکت
  8. مدیـریـت و آمـوزش نیـروهـای تـازه وارد
  9. مدیریـت مزایای کـارکـنان و امـنیـت شغلـی آنان
  10. مدیریـت کارهای اداری لازم  و انجام امور قانونی کـار